Εγκεκριμένος πίνακας Α΄ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού κληροδοτήματος Οφέλτου Ι. Σκυλίτζη οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ. 2 του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185/Α΄).

Η Α΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού κληροδοτήματος Οφέλτου Ι. Σκυλίτζη οικονομικού έτους 2018, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 219/2-5-2018 πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής, την αριθμ. 128/2-5-2018 με (ΑΔΑ: Ω4ΦΓΟΡΙΑ-ΕΨΧ) πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών και την αριθμ. πρωτ. 37465/2537/6-8-2018 (ΑΔΑ: 7Τ5ΓΟΡ1Κ-Δ8Ω) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα.


ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo