Εγκεκριμένος πίνακας Προϋπολογισμού κληροδοτήματος εσόδων και εξόδων Οφέλτου Ι. Σκυλίτζη οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν.4182/2013 (Φ.Ε.Κ. 185/Α΄).

Ο Προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων κληροδοτήματος Οφέλτου Ι. Σκυλίτζη Οικονομικού Έτους 2018 έχει συνταχθεί  με την υπ’ αρίθμ. 386/2017  πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής, ψηφισθεί με την αρίθμ. 243/2017 (ΑΔΑ: 62ΜΡΟΡΙΑ-Ω89) πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών και εγκριθεί με την αρίθμ. πρωτ. 88292/6320/16-03-2018 (ΑΔΑ: ΨΕ5ΓΟΡ1Κ-ΧΨΚ) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σύμφωνα με τον πίνακα.


ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo