Έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού

Έκθεση  εκτέλεσης του προϋπολογισμού  του 1ου τριμήνου οικονομικού έτους 2013,  με τα αποτελέσματα για την περίοδο από 01/01/2013 έως 31/03/2013, σύμφωνα με την υπ' αρίθμ. 432/13 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α. όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 77/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΝ0ΟΡΙΑ-ΟΗΗ) πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α., σύμφωνα με τους Πίνακες.


ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo