Έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 1ου τριμήνου οικονομικού έτους 2017

Έκθεση  εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 1ου τριμήνου οικονομικού έτους 2017, με τα αποτελέσματα για την περίοδο από 01/01/2017 έως 31/03/2017, σύμφωνα με την υπ' αρίθμ. 253/2017 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α. όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 117/2017 (ΑΔΑ: 6ΤΣΚΟΡΙΑ-ΑΛΙ) πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α., σύμφωνα με τους Πίνακες.


ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo