Διενέργεια διαδικασίας κληρώσεως για τη συγκρότηση συλλογικού οργάνου της διοίκησης, τριμελούς επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών – αποτελεσμάτων και γνωμοδοτήσεων αποτελούμενη από υπαλλήλους του Δ.Β.Α καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη αυτής

Διενέργεια διαδικασίας κληρώσεως για τη συγκρότηση συλλογικού οργάνου της διοίκησης, τριμελούς επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών - αποτελεσμάτων και γνωμοδοτήσεων για την προμήθεια γαντιών, για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών και των ιατρών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και μέχρι την ολοκλήρωσή της αποτελούμενη από υπαλλήλους του Δ.Β.Α καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη αυτής.

το Τμήμα γραμματείας Δ.Σ. & Ε.Ε. την 10η Δεκεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. θα διεξάγει κλήρωση, στο γραφείο του Τμήματος,  για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν  την ανωτέρω επιτροπή .

Η κλήρωση για τον ορισμό των μελών, μεταξύ όλων εκείνων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής στα εν λόγω συλλογικά όργανα, θα γίνει με κάθε πρόσφορο και αξιόπιστο τρόπο που διαθέτει η οικεία Υπηρεσία, όπως με χρήση εφαρμογής Η/Υ ή με επιλογή συγκεκριμένου κλήρου.

Ανακοίνωση


ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo