Διοικητικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 250575/30-09-2021 (ΑΔΑ:ΨΣ6ΔΩ6Μ-ΤΕ6) απόφαση Δημάρχου Αθηναίων, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, είναι η ΔΗΜΗΤΡΑ-ΙΝΕΣ ΑΓΓΕΛΗ-ΛΥΚΟΥΔΗ

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα ακόλουθα:

  • Καλλιόπη Γιαννοπούλου (Αντιπρόεδρος, ΑΔΑ:6Β9ΑΟΡΙΑ-ΚΥ8)
  • Ζακ Λεβής
  • Σοφία Δεμπεγιώτη
  • Μαρία Νομικού
  • Αριστείδης Λαυδής
  • Απόστολος Πανόπουλος
  • Αθηνά Φωθιαδάκη 
  • Νικόλαος Σοφιανός τ. Μιχαήλ
  • Ευγενία - Δήμητρα Σαλαμάνη  (ΑΔΑ: 6Ο6ΖΩ6Μ-ΑΩΕ)
  • Γεωργία Κλείτου (Εκπρόσωπος Εργαζομένων)
decrescendo