Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 406563/17.10.2014 (ΑΔΑ: ΩΤ00Ω6Μ-ΥΡ8) απόφαση Δημάρχου Αθηναίων είναι:

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα ακόλουθα:

  • Χριστίνα Βασιλείου (Αντιπρόεδρος)
  • Νικολέτα (Λέτα) Σπηλιοπούλου
  • Αγνή Ζακοπούλου
  • Γερασιμούλα (Μίνα) Μητροπούλου - Κατσίκη
  • Δήμητρα Σιδερή
  • Βασίλειος Μπάκας
  • Αθηνά Φωθιαδάκη
  • Αθανάσιος Σπυράκος
  • Μαρία Λοκα
  • Κλείτου Γεωργία (Εκπρόσωπος Εργαζομένων)
decrescendo