Διοικητικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. πρωτ. 238615/18-09-2019 (ΑΔΑ:6ΜΓΞΩ6Μ-27Χ) απόφαση Δημάρχου Αθηναίων, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, είναι η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Θ. ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα ακόλουθα:

  • Καλλιόπη Γιαννοπούλου (Αντιπρόεδρος, ΑΔΑ:65Ω7ΟΡΙΑ-ΠΔΧ)
  • Ελισάβετ Λέκκα
  • Απόστολος Πανόπουλος
  • Χριστίνα Κόκοτα
  • Βασιλική Γεννηματά
  • Ανδρέας Προμπονάς
  • Αριστείδης Λαυδής
  • Αθηνά Φωθιαδάκη
  • Νικόλαος Σοφιανός
  • Γεωργία Κλείτου (Εκπρόσωπος Εργαζομένων)
decrescendo