Συχνές Ερωτήσεις

Ποιες είναι οι ώρες και μέρες λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών;

Οι Παιδικοί Σταθμοί λειτουργούν από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή και ώρες 7:00-16:00. Η λειτουργία τους αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου, ενώ δε λειτουργούν κατά το χρονικό διάστημα των Χριστουγέννων, από 24/12 έως 6/1, και του Πάσχα, από τη Μ. Πέμπτη μέχρι την Κυριακή του Θωμά, καθώς και τις ημέρες αργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών.

Τι ηλικία έχουν τα παιδιά που γίνονται δεκτά στους Παιδικούς Σταθμούς;

Στους Παιδικούς Σταθμούς γίνονται δεκτό βρέφη ηλικίας από 6 μηνών μέχρι 2 1/2 ετών (εφόσον λειτουργεί βρεφικό τμήμα) και νήπια από 2 1/2 ετών μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στο Νηπιαγωγείο (πρωτοβάθμια εκπαίδευση).

Έχω δικαίωμα να υποβάλω αίτηση για πολλούς Παιδικούς Σταθμούς;

Στην ίδια αίτηση μπορείτε να δηλώσετε, με σειρά προτίμησης, τους Παιδικούς Σταθμούς που θα σας ενδιέφερε να εγγραφεί το παιδί σας (έως δύο για νέα εγγραφή).

Έχω δικαίωμα να υποβάλλω αίτηση εγγραφής κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους;

Αιτήσεις γίνονται δεκτές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους στο αρμόδιο τμήμα της Κεντρικής Υπηρεσίας, οι οποίες μοριοδοτούνται με το ισχύον σύστημα, ξεχωριστά ως εκπρόθεσμες αιτήσεις. Εξυπηρετούνται, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις και δεν εκκρεμούν εμπρόθεσμες αιτήσεις που δεν έχουν ικανοποιηθεί (επιλαχούσες αιτήσεις).

Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται για την υποβολή αίτησης εγγραφής στον Παιδικό Σταθμό;

Για την εγγραφή παιδιού χρειάζονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Υποχρεωτικά δικαιολογητικά

Α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (έκδοσης τελευταίου εξαμήνου) και όπου αυτό δεν είναι εφικτό, ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, ή/και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης. Σε περίπτωση που προσκομισθεί πιστοποιητικό σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής, το πιστοποιητικό συνοδεύεται απαραίτητα από επίσημη μετάφραση.

Η ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού γίνεται δεκτή για τις περιπτώσεις που η αδυναμία προσκόμισης πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης αποδεικνύεται από επίσημα έγγραφα.

Β) Βεβαίωση υγείας του παιδιού (το έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία ή είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Δ.Β.Α.), συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο, καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Επίσης, αποτελέσματα φυματιοαντίδρασης Mantoux, όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

Γ) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας του τρέχοντος οικονομικού έτους. Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει η εκκαθάριση της δήλωσης, θα υποβάλλεται αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του τρέχοντος οικονομικού έτους.

Δ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα προσκομιζόμενα απλά αντίγραφα είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Ε) Ειδικά δικαιολογητικά ανά περίπτωση (αφορούν και τους δύο γονείς):

α) Για εργαζόμενους:

- Στον ιδιωτικό τομέα, απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση εργοδότη ότι ο γονέας είναι εργαζόμενος ή πρόκειται να εργαστεί εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών του και ένσημα/εργόσημα του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους ή  αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας/του αιτούντος ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού).

- Στο Δημόσιο, την Τοπική Αυτοδιοίκηση ή τα ΝΠΔΔ αυτών, απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση εργασίας ή βεβαίωση ότι πρόκειται να εργαστεί εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών του.

β) Για ελεύθερους επαγγελματίες:

- Όσοι είναι αυτοαπασχολούμενοι εκτός πρωτογενή τομέα, απαιτείται: α) Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ. ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί ή ρυθμιστεί εισφορές. β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.

- Όσοι είναι αυτοαπασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α. ή βεβαίωση από τον Ο.Γ.Α ότι έχουν καταβληθεί ή ρυθμιστεί οι ασφαλιστικές εισφορές.

γ) Για άνεργους γονείς απαιτείται: Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο του δελτίου ανεργίας σε ισχύ, που να έχει όμως εκδοθεί πριν την ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων εγγραφών, με εξαίρεση την περίπτωση του πρόσφατα απολυθέντος εργαζόμενου όπου προσκομίζεται αντίγραφο της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας. Για άνεργους γονείς που λαμβάνουν ή έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ κατά τους τελευταίους 24 μήνες και παραμένουν άνεργοι, απαιτείται αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης επιδότησης του Ο.Α.Ε.Δ.

δ) Για γονείς που συμμετέχουν σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης ή σε άλλα προγράμματα, απαιτείται αντίγραφο Ιδιωτικού Συμφωνητικού Συνεργασίας ή αντίγραφο εγκριτικής απόφασης υπαγωγής καθώς και υπεύθυνη δήλωση εργοδότη για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος. Εάν συμμετέχουν σε πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, απαιτείται βεβαίωση από πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος.

ε) Για γονείς με παιδί Αμεα, με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω ή γονέα Αμεα, με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, απαιτείται βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής.

στ) Για παιδιά με ειδικές ανάγκες, τα οποία μπορούν να ενταχθούν στο κοινό πλαίσιο λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού, απαιτείται ιατρική γνωμάτευση-έκθεση Ιατρού κατάλληλης ειδικότητας.

ζ) Για την εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων στον Παιδικό Σταθμό από τρίτες χώρες, εκτός των προαναφερόμενων δικαιολογητικών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια διαμονής σε ισχύ. Σε περίπτωση που έχει λήξει η άδεια διαμονής, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου φορέα ότι έχει κατατεθεί η σχετική αίτηση ανανέωσής τΥπης.

η) Για παιδί ορφανό απαιτείται ληξιαρχική πράξη του αποβιώσαντος γονέα, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

θ) Για γονείς φοιτητές ή σπουδαστές απαιτείται βεβαίωση τελευταίου εξαμήνου σπουδών από τη Γραμματεία της Σχολής.

ι) Για γονέα που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία απαιτείται βεβαίωση από αρμόδια στρατιωτική υπηρεσία.

ια) Για διαζευγμένους απαιτείται αντίγραφο διαζευκτηρίου (εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης). Για γονείς σε διάσταση απαιτείται αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης, καθώς και δικαστική απόφαση επιμέλειας ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της επιμέλειας, εάν οι γονείς είναι διαζευγμένοι ή εν διαστάσει. 

Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται για τα παιδιά που ήδη φιλοξενούνται στους Π.Σ.

Για την εγγραφή  παιδιού που ήδη φιλοξενείται στον Παιδικό Σταθμό απαιτείται αίτηση εγγραφής συνοδευόμενη από όλα τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά της αίτησης.

Με ποια κριτήρια γίνεται η επιλογή των παιδιών;

Τα κριτήρια επιλογής για τη φιλοξενία των παιδιών στους παιδικούς σταθμούς του Δ.Β.Α. κατηγοριοποιούνται και, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία υπάγονται (οικονομικά, κοινωνικά κ.λ.π.), μοριοδοτούνται προκειμένου να γίνει κατάταξη των αιτήσεων για την τελική αξιολόγηση, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΚΡΙΤΗΡΙΑΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ
Εντοπιότητα Kάτοικος Αθηναίων 20
Οικογενειακή κατάσταση Παιδί ορφανό (και από τους δύο γονείς) 20
Μονογονεϊκή οικογένεια   20
Διαζευγμένοι ή σε Διάσταση   10
Στρατευμένος γονέας   20
Ένας γονέας σπουδαστής ή φοιτητής   20
Δύο γονείς σπουδαστές ή φοιτητές   40
Παιδί ΑμεΑ στην οικογένεια με ποσοστό αναπηρίας άνω του 35% 20 για κάθε παιδί ΑμεΑ  
Γονιός ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας άνω του 50%   30
Αριθμός παιδιών στην οικογένεια 5 μόρια για κάθε παιδί  
Εργασιακή απασχόληση Δύο εργαζόμενοι γονείς, με οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 € 30
Ανεργία ΟΑΕΔ Ενας γονέας με δελτίο ανεργίας 10
Δύο γονείς με δελτίο ανεργίας 30
Συμμετοχή σε προγράμματα Ένας γονέας 10
Δύο γονείς 20
Οικογενειακό εισόδημα 0-12.000 € 35
12.001 - 15.000 € 30
15.001- 20.000 € 25
20.001- 30.000 € 20
30.001- 40.000 € 15
40.001- 50.000 € 10
50.001 - 100.000 € 0
100.001- 500.000 € 0
500.001 € και άνω 0
Επανεγγραφή Ήδη εγγεγραμμένο παιδί 100
Αδέλφια Αδελφός/ αδελφή ήδη φιλοξενούμενου παιδιού 100

Για την επιλογή αιτήσεων ίσου αριθμού μορίων, με την ίδια σειρά επιλογής Παιδικού Σταθμού και στην περίπτωση έλλειψης κενών θέσεων, κριτήριο επιλογής αποτελεί το χαμηλότερο συνολικό εισόδημα της οικογένειας και εάν προκύπτει, εκ νέου, ίσος αριθμός μορίων πραγματοποιείται κλήρωση.

Μπορώ να κάνω ένσταση σε περίπτωση που δεν επιλεγεί το παιδί μου;

Αφού αναρτηθούν οι προσωρινοί πίνακες αποτελεσμάτων στους Παιδικούς Σταθμούς και στην Κεντρική Υπηρεσία, οι γονείς μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις επί των πινάκων μοριοδότησης, στο Πρωτόκολλο της Κεντρικής Υπηρεσίας (Ρόδου 181-Σεπόλια), οι οποίες εξετάζονται από την Επιτροπή Επαναξιολόγησης. Μετά από αυτή τη διαδικασία, επικυρώνεται ο οριστικός πίνακας αποτελεσμάτων, ο οποίος αναρτάται στην Κεντρική Υπηρεσία και στους Παιδικούς Σταθμούς. Επίσης, στην ιστοσελίδα του Δ.Β.Α. αναρτώνται τα μόρια ανά Παιδικό Σταθμό, σύμφωνα με τις υποβληθείσες αιτήσεις.

Έχω οικονομική συμμετοχή για τη φιλοξενία του παιδιού μου στον Παιδικό Σταθμό;

Οι γονείς συμμετέχουν στα έξοδα λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών. Η οικονομική τους συμμετοχή καθορίζεται με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.

Αν κατά τη διάρκεια του έτους υπάρξει αλλαγή στα οικονομικά μου στοιχεία, μπορώ να κάνω αίτηση επαναπροσδιορισμού οικονομικής συμμετοχής;

Αιτήσεις απαλλαγής ή επαναπροσδιορισμού οικονομικής συμμετοχής κατά τη διάρκεια του έτους, εξετάζονται κατά περίπτωση, από την Επιτροπή Επαναξιολόγησης, μετά από αίτηση του γονέα.

Κατά τη διάρκεια του έτους μπορώ να κάνω αίτηση μετεγγραφής του παιδιού μου για κάποιον άλλο Παιδικό Σταθμό;

Μπορείτε να κάνετε αίτηση εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι. Η αίτησή σας θα ικανοποιηθεί εάν υπάρχουν κενές θέσεις στο αντίστοιχο ηλικιακό τμήμα του σταθμού που επιθυμείτε.

Στους Παιδικούς Σταθμούς του Δ.Β.Α γίνονται δεκτά παιδιά με ειδικές ανάγκες;

Γίνονται δεκτά παιδιά με ειδικές ανάγκες εφόσον έχουν τη δυνατότητα ένταξης σε πλαίσιο λειτουργίας παιδικού σταθμού. Η δυνατότητα αυτή δυνατότητα αυτή πρέπει να αναφέρεται σε ιατρική γνωμάτευση-έκθεση ιατρού κατάλληλης ειδικότητας. Δε γίνονται δεκτά βρέφη ή νήπια, τα οποία έχουν σοβαρό πρόβλημα σωματικής ή/και ψυχικής υγείας (π.χ. βαριές καθυστερήσεις, πολλαπλές αναπηρίες) και που για την αγωγή τους χρειάζεται ειδικευμένο προσωπικό και ειδικές δομές

Μπορώ να γνωρίζω το πρόγραμμα διατροφής του παιδιού μου στον Παιδικό Σταθμό;

Το πρόγραμμα διατροφής είναι βασισμένο στη μεσογειακή διατροφή, περιλαμβάνει πρωινό και μεσημεριανό και αναρτάται ανά εβδομάδα, σε εμφανές σημείο του Παιδικού Σταθμού, ώστε να ενημερώνονται σχετικά οι γονείς.

Μπορεί κάποιος άλλος να παραλάβει το παιδί μου από τον Παιδικό Σταθμό;

Τα παιδιά μπορούν να παραλάβουν από τον Παιδικό Σταθμό γονείς, κηδεμόνες ή άλλοι ενήλικες με εξουσιοδότηση.

Ποια είναι η κατάλληλη ηλικία για να ξεκινήσει το παιδί μου Παιδικό Σταθμό;

Είναι ένα ερώτημα που η απάντηση του εξαρτάται από τις συνθήκες της οικογένειας (εργασιακές, οικονομικές, συναισθηματικές) αλλά και την ιδιοσυγκρασία του κάθε παιδιού. Η συμβολή του Παιδικού Σταθμού στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού είναι δεδομένη. Είναι, όμως σημαντικό να γνωρίζουμε ότι όποια κι αν είναι η επιλογή μας, θα πρέπει να την ακολουθήσουμε με σταθερότητα.

Θα αρρωσταίνει συχνά πηγαίνοντας στον Παιδικό Σταθμό;

Οι ιώσεις στην παιδική ηλικία και ιδιαίτερα στην προσχολική είναι συχνές. Ο Παιδικός Σταθμός ευνοεί την εμφάνισή τους επειδή συγχρωτίζεται μεγάλος αριθμός παιδιών. 0 συγχρωτισμός επιφέρει συχνότητα λοιμώξεων σε όποια ηλικία και αν αρχίσει το παιδί να πηγαίνει στον Παιδικό Σταθμό. Έτσι όμως, το παιδί χτίζει σταδιακά το ανοσοποιητικό του σύστημα και αποκτά ανοσολογική μνήμη, με αποτέλεσμα, με τον καιρό να αρρωσταίνει με μικρότερη συχνότητα.

Πώς μπορώ να προετοιμάσω το παιδί μου για την πρώτη μέρα στον Παιδικό Σταθμό;

Η πρώτη μέρα στον Παιδικό Σταθμό αποτελεί σημαντική αλλαγή στη ζωή του παιδιού και της οικογένειας. Η προσαρμογή του στο νέο περιβάλλον είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της προσχολικής ηλικίας, καθώς το παιδί καλείται να ενεργοποιήσει όλο του το δυναμικό. Τα συναισθήματα και οι αντιδράσεις ποικίλουν: κλάματα, φωνές, αϋπνία, εκνευρισμός ή ακόμα και παλινδρόμηση σε βρεφικές συνήθειες (βραδινή ενούρηση, πιπίλα) για τα μεγαλύτερα παιδιά. Αλλά και οι γονείς δυσκολεύονται να δεχτούν αυτή τη νέα κατάσταση βιώνοντας έντονη ανησυχία, άγχος, ανασφάλεια και πολλές φορές ενοχές γι αυτό που αισθάνονται ως "εγκατάλειψη" του παιδιού τους. Τα παιδιά πολλές φορές αντανακλούν τα συναισθήματα των γονιών τους, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να προσαρμοστούν. Είναι σημαντικό, λοιπόν, να προετοιμαστούν πρώτα οι γονείς ψυχολογικά, να αποδεχτούν θετικά τη νέα κατάσταση και να κατανοήσουν ότι ο παιδικός σταθμός είναι βήμα αυτονόμησης του παιδιού. Είναι ιδιαίτερα υγιές το παιδί να οδηγηθεί με εμπιστοσύνη και σιγουριά σ' ένα περιβάλλον που θα του προσφέρει πλούσια ερεθίσματα, αγάπη και φροντίδα, με γνώση και εμπειρία. 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΠΡΙΝ ΕΡΘΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ

  • Συζητείστε μεταξύ σας αλλά και με τα άλλα μέλη της οικογένειας που θα έχουν σχέση με τον παιδικό σταθμό (π.χ. παππού, γιαγιά κ.λπ., που θα το παραλαμβάνουν), ώστε να εκφραστούν σκέψεις, ανησυχίες, ιδέες για το πώς Θα προγραμματιστεί η νέα ζωή σας και η σχέση σας με το παιδί. Επίσης, μιλήστε με φίλους και γνωστούς που έχουν ήδη ζήσει αυτή την εμπειρία. Καλό είναι οι τυχόν αγωνίες σας να μην εκφράζονται μπροστά στο παιδί.
  • Εξηγείστε οπωσδήποτε στο παιδί, ακόμη και αν είναι μωρό, ότι θα πάει το φθινόπωρο στον παιδικό σταθμό, όπου Θα βρίσκεται με άλλα παιδιά, θα παίζει και Θα το φροντίζουν οι δασκάλες του. Εσείς δεν θα μένετε μαζί του. Θα πηγαίνετε στη δουλειά, αλλά ΠΑΝΤΑ θα γυρίζετε να το πάρετε.
  • Αυτή η τακτική ειλικρίνειας και εξήγησης, κάθε φορά που το παιδί μένει με άλλο πρόσωπο στο σπίτι ή αλλού, είναι αυτή που καλό είναι να ακολουθείτε γενικά και για να διευκολυνθεί η ένταξη του παιδιού στο σταθμό, αλλά και για να υπάρχουν σχέσεις ειλικρίνειας μεταξύ σας, σχέσεις που θα σας συνοδέψουν σε όλη σας τη ζωή.
  • Εφ' όσον γνωρίζετε σε ποιον σταθμό θα φιλοξενηθεί το παιδί σας, πριν κλείσει ο σταθμός τον Αύγουστο, καλό είναι να τον έχετε επισκεφθεί, τουλάχιστον μια φορά, προκειμένου το παιδί να αποκτήσει μια πρώτη επαφή με το χώρο, τα παιδιά, τα παιχνίδια κλπ. Την επίσκεψη αυτή, καλό θα είναι να την κάνετε μετά από συνεννόηση με την Προϊσταμένη του Παιδικού Σταθμού.
  • Φροντίστε ώστε, τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν το ξεκίνημα της χρονιάς, να έχετε εφαρμόσει σταδιακά ένα πρόγραμμα καθημερινότητας που θα ταιριάζει στο ωράριο που θα ακολουθηθεί μετά.
  • Πηγαίνετε το παιδί σε παιδική χαρά, παιδότοπους, φιλικά σπίτια κ.λπ., προκειμένου να αποκτήσει ευκαιρίες αλληλεπίδρασης με συνομηλίκους.

Ενημέρωση: 11/05/2018

decrescendo