Αποτελέσματα για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα οκτώ (58) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης της χρονικής περιόδου 2023-2024», του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών για το χρονικό διάστημα από  υπογραφή της σύμβασης έως 31.08.2024, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης  σε περίπτωση συνέχισης της δράσης.

Συνημμένα

α) οι πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας όλων των υποψήφιων των ειδικοτήτων

ΤΕ Νοσηλευτικής,

ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας,

ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων,

ΔΕ Μαγείρων,

ΔΕ Οδηγών,

ΥΕ Τραπεζοκόμων,

ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας εσωτερικών Χώρων,

ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

β) τον πίνακα επιτυχόντων των ανωτέρω ειδικοτήτων

γ) τον πίνακα απορριπτέων των ανωτέρω ειδικοτήτων καθώς και

δ) Πιστοποιητικό Υγείας & Ιατρική Εκτίμηση για Φυματίωση

Κατά των πινάκων επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, ήτοι 31.01.2024 έως  και  09.02.2024.

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)  και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Οι επιλεγέντες/είσες οφείλουν να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη στον Φορέα πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπ’  αριθμ. Υ1α/Γ.Π.οικ76785 (ΦΕΚ 3758/τ.Β΄/25-10-2017) Υπουργική Απόφαση το οποίο και επισυνάπτεται (σχετικό  συνημμένο δ) Πιστοποιητικό Υγείας & Ιατρική Εκτίμηση για Φυματίωση)

Πληροφορίες:

κα Σταυρούλα Μακρή (τηλ. επικοινωνίας: 210-5102451)

και κο Νικόλαο Γαρδέρη (τηλ. επικοινωνίας: 210-5102470)

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα οκτώ (58) ατόμων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα οκτώ (58) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης της χρονικής περιόδου 2023-2024», του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31.08.2024, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης  σε περίπτωση συνέχισης της δράσης.

α) Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2023

β) Περίληψη ανακοίνωσης 

γ.1) Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης «10.06.2021»

γ.2) Ειδικό Παράστημα (Α1)

δ) Έντυπο ΣΟΧ 1 ΠΕ-ΤΕ

ε) Έντυπο ΣΟΧ 2 ΔΕ-ΥΕ

στ) Υπεύθυνη δήλωση εμπειρίας

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από 13.12.2023 έως και 22.12.2023.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 

Για την ειδικότητα ΥΕ  Εργατών Γενικών Καθηκόντων σας ενημερώνουμε πως είναι για  την μετακόμιση  βαρέων αντικειμένων, υλικών, επίπλων και λοιπών σκευών και γενικώς την εκτέλεση χειρωνακτικών εργασιών αναλόγως των αναγκών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν:  

α) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης στον 1ο  όροφο  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 έως 15:00.  

β) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, Ρόδου 181 & Σερήνου, Τ.Κ. 10443, Σεπόλια, απευθύνοντας την στη Δ/νση Διοικητικού-Προσωπικού-Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κας Σταυρούλας Μακρή (τηλ. επικοινωνίας: 210-5102451) και κου Νικολάου Γαρδέρη (τηλ. επικοινωνίας: 210-5102470). 

Υπογραφή συμβάσεων για τους δικαιούχους της δράσης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»

Αγαπητοί γονείς,

Όπως είχατε ενημερωθεί με ανάρτησή μας στο site μας, το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών συμμετέχει στη δράση “Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης”   της χρονικής περιόδου 2023-2024.

Με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση σας ,σήμερα 31/08/2023 και ώρα 12.00μ.μ. θα ανοίξει η πλατφόρμα των ηλεκτρονικών ραντεβού,  https://rantevou.dbda.gr/ παρότι αναμένουμε την ανακοίνωση από την ΕΕΤΑΑ για την υπογραφή των συμβάσεων και την ενεργοποίηση των Voucher για την χρονική περίοδο 2023-2024 .

Η περίοδος υπογραφής των συμβάσεων θα διαρκέσει από 01/09/2023 έως 14/09/2023.

Σας υπενθυμίζουμε ότι δικαίωμα υπογραφής της σύμβασης έχει μόνο η/ο ωφελούμενη/ος, το όνομα της/του οποίας/ου αναφέρεται στο voucher.

Σε περίπτωση κωλύματος φυσικής παρουσίας του/της ωφελούμενου/ωφελημένης αποκλειστικά για λόγους υγείας ,δύναται να προσέλθει εκ μέρους του/της τρίτο άτομο το οποίο θα πρέπει να έχει θεωρημένη εξουσιοδότηση από τον /την ωφελούμενου/ωφελημένη φέροντας μαζί του

 • την «αξία τοποθέτησης» (voucher) εκτυπωμένη
 • την φωτοτυπία ταυτότητας του/της ωφελούμενου/ωφελημένης καθώς και
 • ο/η εξουσιοδοτούμενος/εξουσιοδοτημένη πρέπει να έχει και την δική του ταυτότητα προς επίδειξη.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

 Οι ενδιαφερόμενες/οι θα πρέπει να έχουν μαζί τους:

 1. Την «αξία τοποθέτησης» (voucher) εκτυπωμένη
 2. Την Ταυτότητα ή το Διαβατήριο τους
 3. Το έντυπο «Στοιχεία Ωφελούμενων ΕΣΠΑ» συμπληρωμένο με όλα τα στοιχεία που ζητούνται (δείτε εδώ). Οι ωφελούμενες/οι που έλαβαν voucher ,αλλά τα παιδιά τους φιλοξενούνταν ήδη, πρέπει να το καταγράφουν στο προαναφερόμενο έντυπο στο πεδίο: «Παιδικός Σταθμός που φιλοξενούνταν το παιδί για το έτος 2022-2023»(π.χ.: Επανεγγραφή 1ΔΚ Λυσίου).
 4. Την Κάρτα Υγείας Παιδιού, συμπληρωμένη και  υπογεγραμμένη από τον Παιδίατρο ( απαραίτητη προϋπόθεση για την υπογραφή της σύμβασης )(δείτε εδώ).
 5. Τη φωτοτυπία των σελίδων με όλα τα εμβόλια του παιδιού, από το Βιβλιάριο Υγείας του ( απαραίτητη προϋπόθεση για την υπογραφή της σύμβασης )

 

Επισήμανση:

 • Οι ωφελούμενες/οι, που έχουν καταθέσει ήδη αίτηση εγγραφής ή επανεγγραφής στο Δ.Β.Α. και έχουν προσκομίσει φέτος τα δικαιολογητικά 4 και 5, δεν χρειάζεται να τα φέρουν πάλι.
 • Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι πρέπει να έχουν εκτυπωμένο την «αξία τοποθέτησης» (voucher) καθώς δεν θα υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης από τις υπηρεσίες του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ενημέρωση για την ενεργοποίηση των ηλεκτρονικών ραντεβού για τους δικαιούχους γονείς Voucher

Αγαπητοί Γονείς,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, πως η ενεργοποίηση της πλατφόρμας των ηλεκτρονικών ραντεβού (https://rantevou.dbda.gr/) στην ιστοσελίδα του Δ.Β.Α. (https://www.dbda.gr/) για τους Γονείς που είναι Δικαιούχοι Voucher (ΕΣΠΑ), θα πραγματοποιηθεί ΜΕΤΑ την Ανακοίνωση από την ΕΕΤΑΑ για την ημερομηνία έναρξης υπογραφής των συμβάσεων και ενεργοποίησης των VOUCHER για την άμεση φιλοξενία των παιδιών σας στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών του Δήμου Αθηναίων.  

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Επιλογής Αιτήσεων και Παρακολούθησης Εγγραφών, καλώντας στα παρακάτω τηλέφωνα: 210-5102496, 210-5102484 και 210-5102485.

H  Πρόεδρος

του Δ.Σ. του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών

Δήμητρα - Ινές  Αγγελή - Λυκούδη

                                                                   

Νέα ανακοίνωση για θέσεις ΕΣΠΑ 2023-2024

Αγαπητοί γονείς,

Όπως ήδη γνωρίζετε, το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών συμμετέχει στη δράση «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» περιόδου 2023-2024, με τις εξής κατηγορίες θέσεων:

 • Α1 Βρέφη, από 6 μηνών έως 2,5 ετών (επισημαίνεται πως το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών δέχεται βρέφη από 6 μηνών γεννημένα από την 01/04/2021 έως και 31/03/2023)
 • Α2 Προ-νήπια, από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (παιδιά γεννημένα  το έτος 2020 και έως την 31/03/2021).

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως, σε σύντομο χρονικό διάστημα από την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων της Ε.Ε.Τ.Α.Α., οι ωφελούμενες/οι θα έχουν τη δυνατότητα να κλείσουν ραντεβού ηλεκτρονικά μέσω του site του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προκειμένου να προσέλθουν, σε προκαθορισμένη μέρα και ώρα, στα γραφεία του Ιδρύματος (Ρόδου 181), για την κατοχύρωση της θέσης τους και την υπογραφή της σύμβασης.

ΠροσοχήΚαθώς τηρείται απόλυτη σειρά προτεραιότητας, οι ωφελούμενες/οι θα εξυπηρετούνται αποκλειστικά και μόνον, εφόσον έχει προηγηθεί η εν λόγω ηλεκτρονική κράτηση.

Για την ημερομηνία έναρξης κρατήσεων ηλεκτρονικών ραντεβού, αλλά και για  λεπτομέρειες αναφορικά με τη διαδικασία, θα ενημερωθείτε με επόμενη ανακοίνωση.

Σε περίπτωση κωλύματος φυσικής παρουσίας του/της ωφελούμενου/ωφελημένης αποκλειστικά για λόγους υγείας, δύναται να προσέλθει εκ μέρους του/της τρίτο άτομο το οποίο θα πρέπει να έχει θεωρημένη εξουσιοδότηση από τον /την ωφελούμενου/ωφελημένη φέροντας μαζί του:

 • την «αξία τοποθέτησης» (voucher) εκτυπωμένη
 • την φωτοτυπία ταυτότητας του/της ωφελούμενου/ωφελημένης καθώς και
 • ο/η εξουσιοδοτούμενος/εξουσιοδοτημένη πρέπει να έχει και την δική του ταυτότητα προς επίδειξη.

Παράταση υποβολής αιτήσεων ΕΕΤΑΑ

Αγαπητοί γονείς - κηδεμόνες,

αποφασίστηκε παράταση στην καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των Αιτήσεων και τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος έως και τα οριστικά αποτελέσματα, για το Πρόγραμμα της ∆ράσης: «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων µε αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» περιόδου 2023–2024. Με γνώμονα την καλύτερη δυνατή κάλυψη των ενδιαφερόμενων αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΤΑΑ, παράταση πέντε (05) ημερών στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και δύο (02) ημερών στην ημερομηνία υποβολής των ενστάσεων.

Ειδικότερα, ως καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των Αιτήσεων Συμμετοχής των Ενδιαφερόμενων, ορίζεται η 16η/7/2023 και ώρα 23:59. Ακολούθως, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της διαγωνιστικής διαδικασίας της από 19/6/2023, με αρ. πρωτ. 12158, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΕΕΤΑΑ ΑΕ.

Ανακοίνωση για ενστάσεις επί της μοριοδότησης αιτήσεων φιλοξενίας παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δ.Β.Α. για την περίοδο 2023-2024.

Αγαπητοί γονείς,

σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης (αριθμοί πρωτοκόλλου αιτήσεων και μόρια) που αφορούν στις αιτήσεις εγγραφής παιδιών που υπεβλήθησαν κατά την περίοδο από 10/5/2023 έως 15/6/2023.

Από την 11/07/2023 και ώρα 00:01 έως και την 13/07/23 και ώρα 23:59, μπορείτε να υποβάλλετε ενστάσεις επί της μοριοδότησης μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα https://paidikoi.dbda.gr χρησιμοποιώντας για τη σύνδεση τους κωδικούς TAXISNET που χρησιμοποιήσατε στην υποβολή της αίτησης.

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα ενός (31) ατόμων

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα ενός (31) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης της χρονικής περιόδου 2022-2023», του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών για το χρονικό διάστημα από υπογραφή της σύμβασης έως 31.08.2023, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της δράσης.

Συνημμένα

α) Οι πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας όλων των υποψήφιων των ειδικοτήτων

ΤΕ Λογοθεραπευτών,

ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων,

ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων Παιδοκόμων,

ΔΕ Οδηγών,

ΥΕ Τραπεζοκόμων,

ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας και

ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων

β) τον πίνακα επιτυχόντων των ανωτέρω ειδικοτήτων

γ) τον πίνακα απορριπτέων των ανωτέρω ειδικοτήτων καθώς και

δ) Πιστοποιητικό Υγείας & Ιατρική Εκτίμηση για Φυματίωση

Κατά των πινάκων επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, ήτοι 27.04.2023 έως και 08.05.2023.

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων.

Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Οι επιλεγέντες/είσες οφείλουν να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη στον Φορέα πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπ’  αριθμ. Υ1α/Γ.Π.οικ76785 (ΦΕΚ 3758/τ.Β΄/25-10-2017) Υπουργική Απόφαση το οποίο και επισυνάπτεται (σχετικό  συνημμένο δ) Πιστοποιητικό Υγείας & Ιατρική Εκτίμηση για Φυματίωση).

Πληροφορίες:

κα Σταυρούλα Μακρή (τηλ. επικοινωνίας: 210-5102451)

και κο Νικόλαο Γαρδέρη (τηλ. επικοινωνίας: 210-5102470).

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα ενός (31) ατόμων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα ενός (31) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης της χρονικής περιόδου 2022-2023», του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31.08.2023, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της δράσης.

Συνημμένα: 

α) Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2023

β) Περίληψη ανακοίνωσης 

γ)  Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης «10.06.2021» 

δ) Έντυπο ΣΟΧ 1 ΠΕ-ΤΕ

ε) Έντυπο ΣΟΧ 2 ΔΕ-ΥΕ

στ) Υπεύθυνη δήλωση εμπειρίας

  

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από 22.03.2023 έως και 31.03.2023 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν:  

α) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης στον 1ο  όροφο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 07:30 έως 14:30.  

β) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, Ρόδου 181 & Σερήνου, Τ.Κ. 10443, Σεπόλια, απευθύνοντας την στη Δ/νση Διοικητικού-Προσωπικού-Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κας Σταυρούλας Μακρή (τηλ. επικοινωνίας: 210-5102451) και κου Νικολάου Γαρδέρη (τηλ. επικοινωνίας: 210-5102470). 

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, είκοσι έξι (26) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δ.Β.Α., για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31.07.2023

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, είκοσι έξι (26) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών  του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31.07.2023.

α) Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2022

β) Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης «10.06.2021» 

γ) Περίληψη ανακοίνωσης 

δ) Έντυπο ΣΟΧ 1 ΠΕ-ΤΕ

ε) Έντυπο ΣΟΧ 2 ΔΕ-ΥΕ

στ) Υπεύθυνη δήλωση εμπειρίας

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από 06.09.2022 έως και 15.09.2022 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, εντυπο ασεπ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή εντυπο ασεπΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν:  

α) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης στον 1ο όροφο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 07:30 έως 14:30.  

β) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: :  

Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, Ρόδου 181 & Σερήνου, Τ.Κ. 10443, Σεπόλια, απευθύνοντας την στη Δ/νση Διοικητικού-Προσωπικού - Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κας Σταυρούλας Μακρή (τηλ. επικοινωνίας: 210-5102451) και κου Νικολάου Γαρδέρη (τηλ. επικοινωνίας: 210-5102470)

ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo