Ανακοίνωση διενέργειας διαδικασίας κληρώσεως για την τροποποίηση της αριθμ. 395/2017 πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α.

Διενέργεια διαδικασίας κληρώσεως για την τροποποίηση της αριθμ. 395/2017 πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α., με την οποία ορίσθηκαν συλλογικά όργανα της διοίκησης κατόπιν κληρώσεως τριμελείς επιτροπές παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών υλικών και ειδών και την σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου που θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016 ‘’Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ’’, αποτελούμενες από υπαλλήλους του Ιδρύματος καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη αυτών έτους 2018, με αντικατάσταση του 1ου και του 2ου τακτικού μέλους , ως προς την ομάδα 13 και μόνο για τον Κ.Α 6671.014 "Προμήθεια ανταλλακτικών και εξαρτημάτων οχημάτων και δικύκλων"

Ανακοίνωση


ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo