ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 1-2015

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Προστασία και Ασφάλεια Εργαζομένων» συνολικής διάρκειας έως ένα (1) έτος.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΜΕ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΜΕ 1-2015

ΣΜΕ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ


ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo