Έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2ου τριμήνου οικονομικού έτους 2017

Έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2ου τριμήνου οικονομικού έτους 2017, με τα αποτελέσματα για την περίοδο από 01/01/2017 έως 30/06/2017, σύμφωνα με την υπ' αρίθμ. 359/2017 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α. όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ.  182/2017 (ΑΔΑ: 6ΧΝΕΟΡΙΑ-ΨΔΑ) πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α., σύμφωνα με τους Πίνακες.


ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo