Παράταση ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών έως και 100 δόσεις προς το Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, ανακοινώνει την Παράταση της Ρύθμισης Οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως και την 29η Νοεμβρίου 2019, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη, βάσει των διατάξεων του άρθρου 110 του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/τ.Α΄/17-05-2019), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου έκτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/30-09-2019).

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή στην ρύθμιση θα υποβάλλονται το αργότερο έως και την 31η Δεκεμβρίου 2019 (άρθρο 111 του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/τ.Α΄/17-05-2019), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου έκτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/30-09-2019).

Συγκεκριμένα:

Α. Το ανώτατο όριο δόσεων, μπορεί να φτάσει τις εκατό (100). Οι οφειλές που θα υπαχθούν στη ρύθμιση, απαλλάσσονται κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν, ως ακολούθως:

  • Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής της οφειλής, απαλλάσσεται κατά ποσοστό 100%.
  • Από δύο (2) έως εικοσιτέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, απαλλαγή κατά ποσοστό 80%.
  • Από εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις, απαλλαγή κατά ποσοστό 70%.
  • Από σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) μηνιαίες δόσεις, απαλλαγή κατά ποσοστό 60%.
  • Από εβδομήντα τρείς (73) έως εκατό (100) μηνιαίες δόσεις, απαλλαγή κατά ποσοστό 50%.

Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων. Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ.

Γ. Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση (παρ. 3 άρθρο 112 Ν.4611/19).

Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. (παρ. 3 άρθρο 112 Ν.4611/19).

Δ. Η καθυστέρηση καταβολής μιας δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση 5% επί του ποσού της δόσης από την επομένη της ημέρας που όφειλε αυτή να καταβληθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες της ευνοϊκής ρύθμισης και για την υποβολή αίτησης υπαγωγής, μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας της Δ/νσης Οικονομικών & Περιουσίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών ( Ρόδου 181 & Σερήνου, Σεπόλια, 2ος όροφος, ώρες 08:30 π.μ. έως 15:00 μ.μ. - υπεύθυνοι: κα Μπακιρτζή, κα Φακίνου, τηλ. 210-51.02.430 & 210-51.02.431 ).

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε αναλυτικά την Ανακοίνωση


ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo