Έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 1ου τριμήνου οικονομικού έτους 2018

Έκθεση  εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 1ου τριμήνου οικονομικού έτους 2018, με τα αποτελέσματα για την περίοδο από 01/01/2018 έως 31/03/2018, σύμφωνα με την υπ' αρίθμ. 239/2018 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α. όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 144/2018 (ΑΔΑ: 6ΦΘΡΟΡΙΑ-ΑΝΩ) πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α., σύμφωνα με τους Πίνακες.


ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo