Προϋπολογισμός Εσόδων και Εξόδων Οικονομικού Έτους 2017 του Δ.Β.Α.

Ο Προϋπολογισμός Εσόδων και Εξόδων Οικονομικού Έτους 2017 του Δ.Β.Α. έχει συνταχθεί και ψηφισθεί με την αρίθμ. 408/2016 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής και την αρίθμ. 305/22-11-2016 (ΑΔΑ:6ΘΔΟΟΡΙΑ-Β3Μ) Πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών. Επίσης εγκρίθηκε με την αριθμ. 2166/378431/30-11-2016 (ΑΔΑ:6Β6ΑΩ6Μ-ΙΚ2) Πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων και επικυρώθηκε με την αριθμ. πρωτ. 1778/610/18-01-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σύμφωνα με τον πίνακα.


ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo