Έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 1ου τριμήνου οικονομικού έτους 2015

Έκθεση  εκτέλεσης του προϋπολογισμού  του 1ου τριμήνου οικονομικού έτους 2015, με τα αποτελέσματα για την περίοδο από 01/01/2015 έως 31/03/2015 , σύμφωνα με την υπ' αρίθμ. 172/2015 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α. όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 104/2015 (ΑΔΑ:62ΟΨΟΡΙΑ-ΦΛΠ) πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α., σύμφωνα με τους Πίνακες.


ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo