Τροποποίηση α) Πράξης της Ε.Ε. που αφορά τον ορισμό τριμελών Επιτροπών Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών-αποτελεσμάτων και Γνωμοδοτήσεων β) Πράξης του Δ.Σ. που αφορά τον ορισμό τριμελών επιτροπών παραλαβής προμηθειών υλικών και ειδών

Τροποποίηση α) της αρίθμ. 417/2015 (ΑΔΑ: 7ΞΔΓΟΡΙΑ-44Ω) Πράξης της Εκτελεστικής Επιτροπής που αφορά τον ορισμό τριμελών Επιτροπών Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών-αποτελεσμάτων και Γνωμοδοτήσεων κατά την διάρκεια εκτέλεσης των συμβάσεων δημόσιων Διεθνή ή ανοικτών ή πρόχειρων διαγωνισμών ή απευθείας ανάθεσης ή διαπραγμάτευσης προμηθειών υλικών και ειδών που θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αρίθμ. 11389/93 Υπουργικής Απόφασης Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α, αποτελούμενες από υπαλλήλους του Ιδρύματος καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη αυτών για το έτος 2016 και β) της αρίθμ. 326/2015 (ΑΔΑ: 7ΞΛΡΟΡΙΑ-37Ξ) Πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά τον ορισμό τριμελών επιτροπών παραλαβής προμηθειών υλικών και ειδών που θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αρίθμ. 11389/93 Υπουργικής Απόφασης Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α αποτελούμενες από υπαλλήλους του Ιδρύματος καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη αυτών για το έτος 2016, σε αντικατάσταση μέλους από αυτές, λόγω απαλλαγής του, για το έτος 2016.

Tο Τμήμα γραμματείας Δ.Σ. & Ε.Ε. την 19η Μαΐου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν τις ανωτέρω Επιτροπές σε αντικατάσταση μέλους από αυτές, λόγω απαλλαγής του, για το έτος 2016.

Η κλήρωση για τον ορισμό των μελών, μεταξύ όλων εκείνων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής στα εν λόγω συλλογικά όργανα, θα γίνει με κάθε πρόσφορο και αξιόπιστο τρόπο που διαθέτει η οικεία Υπηρεσία, όπως με χρήση εφαρμογής Η/Υ ή με επιλογή συγκεκριμένου κλήρου.

Ανακοίνωση


ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo