Ανακοίνωση ΣΟΧ1-2014

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων δέκα (210) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από 01/09/2014 έως 10/09/2014.


ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo