Απολογισμός κληροδοτήματος Οφέλτου Ι. Σκυλίτζη οικονομικού έτους 2016

Ο Απολογισμός κληροδοτήματος Οφέλτου Ι. Σκυλίτζη οικονομικού έτους 2016 εγκρίθηκε με την αριθμ. 75/2017 (ΑΔΑ: ΩΝΛΝΟΡΙΑ-ΝΟΣ) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α., σύμφωνα με τον πίνακα.


ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo