Έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2020

Έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2020, με τα αποτελέσματα για την περίοδο από 01/01/2020 έως 31/03/2020, σύμφωνα με την υπ' αρίθμ. 40/2020 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α. όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 90/2020 (ΑΔΑ: 62Κ2ΟΡΙΑ-ΗΙΦ) πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α., σύμφωνα με τους Πίνακες.


ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo