Απολογισμός κληροδοτήματος Οφέλτου Ι. Σκυλίτζη‏ οικονομικού έτους 2015

Ο Απολογισμός κληροδοτήματος Οφέλτου Ι. Σκυλίτζη οικονομικού έτους 2015 εγκρίθηκε με την αριθμ. 89/2016  (ΑΔΑ:7ΝΟΗΟΡΙΑ-ΜΓ1) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου  του Δ.Β.Α., σύμφωνα με τον πίνακα.


ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo