Προϋπολογισμός Εσόδων και Εξόδων Οικονομικού Έτους 2016 του Δ.Β.Α.

Ο Προϋπολογισμός Εσόδων και Εξόδων Οικονομικού Έτους 2016 του Δ.Β.Α. έχει συνταχθεί και ψηφισθεί με την αρίθμ. 322/2015 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής και την αρίθμ. 233/2015 (ΑΔΑ 692ΧΟΡΙΑ-7Ξ9) Πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών. Επίσης εγκρίθηκε με την  αριθμ. 1533/23-11-2015 (ΑΔΑ 6Ο4ΞΩ6Μ-ΜΥΞ) Πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων και επικυρώθηκε με την αριθμ. πρωτ. 96974/52152/13-01-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σύμφωνα με τον πίνακα.


ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo