Έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 1ου τριμήνου οικονομικού έτους 2016

Έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 1ου τριμήνου οικονομικού έτους 2016, με τα αποτελέσματα για την περίοδο από 01/01/2016 έως 31/03/2016, σύμφωνα με την υπ' αρίθμ. 216/2016 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α. όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 120/2016 (ΑΔΑ: Ω9Ψ1ΟΡΙΑ-8ΑΞ) πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α., σύμφωνα με τους Πίνακες.


ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo