Έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2021

Έκθεση  εκτέλεσης του προϋπολογισμού  Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2021, με τα αποτελέσματα για την περίοδο από 01/01/2021 έως 31/12/2021, σύμφωνα με την υπ' αρίθμ. 2/2021 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α. όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 21/2021 (ΑΔΑ:  ΨΗΚΔΟΡΙΑ-Κ0Ι) πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α., σύμφωνα με τους Πίνακες


ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo