Ισολογισμός κληροδοτήματος Οφέλτου Ι. Σκυλίτζη οικονομικού έτους 2015

Ο Ισολογισμός κληροδοτήματος Οφέλτου Ι. Σκυλίτζη οικονομικού έτους 2015 εγκρίθηκε με την αριθμ. 90/2016 (ΑΔΑ:69ΣΤΟΡΙΑ-ΞΙΑ) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου  του Δ.Β.Α., σύμφωνα με τον πίνακα.


ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo