Έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 3ου τριμήνου οικονομικού έτους 2018

Έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 3ου τριμήνου οικονομικού έτους 2018, με τα αποτελέσματα για την περίοδο από 01/01/2018 έως 30/09/2018, σύμφωνα με την υπ' αρίθμ. 370/2018 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α. όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 344/2018 (ΑΔΑ: 7Ν7ΜΟΡΙΑ-Α53) πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α., σύμφωνα με τους Πίνακες.


ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo