Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων του Δ.Β.Α. Οικονομικού Έτους 2018

Με την αρίθμ. 368/30-08-2017 (ΑΔΑ:7ΑΚΝΟΡΙΑ-ΗΟΗ) Πράξη της Ε.Ε. καταρτίστηκε και εγκρίθηκε το σχέδιο του Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δ.Β.Α. οικονομικού έτους 2018, με την αριθμ. 432/02-11-2017 Πράξη της Ε.Ε.: α) τροποποιήθηκε το σχέδιο του προϋπολογισμού, β) καταρτίστηκε και εγκρίθηκε το τροποποιημένο σχέδιο και υποβλήθηκε ο προϋπολογισμός στο Δ.Σ. προς ψήφιση, με την αρίθμ. 289/02-11-2017 (ΑΔΑ:ΨΡΧ5ΟΡΙΑ-Γ5Η) Πράξη του Δ.Σ. ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2018, με την υπ’ αρίθμ. 1798/09-11-2017 (ΑΔΑ:6ΣΨΡΩ6Μ-9ΓΥ) Πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων εγκρίθηκε και με την αρίθμ. πρωτ. 111098/39187/28-12-2017 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης επικυρώθηκε.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018


ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo