Έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2ου τριμήνου οικονομικού έτους 2016

Έκθεση  εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2ου τριμήνου οικονομικού έτους 2016, με τα αποτελέσματα για την περίοδο από 01/01/2016 έως 30/06/2016, σύμφωνα με την υπ' αρίθμ. 323/2016 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α. όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ.   204/2016 (ΑΔΑ: ΨΤΒΦΟΡΙΑ-ΤΣΔ) πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α., σύμφωνα με τους Πίνακες.


ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo