Ρύθμιση οφειλών προς τους Δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών έως και 100 δόσεις

Σας ενημερώνουμε ότι βάσει των διατάξεων του αρ. 52 του Ν.4483/2017 (Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α’ 107/31.07.2017) δίνεται η δυνατότητα στους οφειλέτες των δήμων και των νομικών προσώπων αυτών, να ρυθμίσουν τις οφειλές τους που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως τις 30/09/2017, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη.

Οι ρυθμίσεις γίνονται κατά ποσοστό απαλλαγής από 100% έως 50% από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων) προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ανάλογα με το αριθμό των δόσεων που θα επιλεχθούν.

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται το αργότερο έως τις 30/11/2017 στο Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας της Δ/νσης Οικονομικών & Περιουσίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών (Ρόδου 181 & Σερήνου - Σεπόλια, 2ος όροφος, ώρες: 09:00 - 14:30, τηλέφωνο: 210 5147891).


ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo