Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΠΕ Παιδιάτρων (ΣΟΧ 1/2018)

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΠΕ Παιδιάτρων για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» Περίοδος 2017-2018 για το χρονικό διάστημα από υπογραφή της σύμβασης έως 31/08/2018 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.  

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων καθορίζεται για το χρονικό διάστημα από 20/04/2018 έως και 30/04/2018.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ


ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo