Προϋπολογισμός κληροδοτήματος Οφέλτου Ι. Σκυλίτζη Οικονομικού Έτους 2017

Ο Προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων κληροδοτήματος Οφέλτου Ι. Σκυλίτζη Οικονομικού Έτους 2017 έχει συνταχθεί  με την υπ’ αρίθμ. 336/2016  πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής, ψηφισθεί με την αρίθμ. 241/2016 (ΑΔΑ 7ΧΚ4ΟΡΙΑ-ΠΡΙ) πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών και εγκριθεί με την αρίθμ. πρωτ. 88057/6786/07-04-2017 (ΑΔΑ Ω923ΟΡ1Κ-ΟΚ5) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σύμφωνα με τον πίνακα.


ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo