Εγκεκριμένος πίνακας Β΄ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού κληροδοτήματος Οφέλτου Ι. Σκυλίτζη οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ. 2 του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185/Α΄)

Η Β΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού κληροδοτήματος Οφέλτου Ι. Σκυλίτζη οικονομικού έτους 2018, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 369/31-10-2018 πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής, την αριθμ. 343/31-10-2018 με (ΑΔΑ: 64ΘΒΟΡΙΑ-ΩΕ9) πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών και την αριθμ. πρωτ. 101003/6232/03-12-2018 (ΑΔΑ: 7Υ2ΞΟΡΙΚ-0ΣΗ) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ


ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo