Έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού

Έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 3ου τριμήνου οικονομικού έτους 2013, με τα αποτελέσματα για την περίοδο από 01/07/2013 έως 30/09/2013, σύμφωνα με την υπ' αρίθμ. 582/13 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α. όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 218/2013 (ΑΔΑ:ΒΛ1ΛΟΡΙΑ-6ΣΤ) πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α., σύμφωνα με τους Πίνακες.


ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo