Έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 3ου τριμήνου οικονομικού έτους 2015

Έκθεση  εκτέλεσης του προϋπολογισμού  του 3ου τριμήνου οικονομικού έτους 2015, με τα αποτελέσματα για την περίοδο από 01/01/2015 έως 30/09/2015, σύμφωνα με την υπ' αρίθμ. 320/2015 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α. όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 231/2015 (ΑΔΑ: 6Γ7ΤΟΡΙΑ-ΑΔΝ) πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α., σύμφωνα με τους Πίνακες.


ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo