Ανακοίνωση ΣΟΧ1-2013

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριακοσίων είκοσι έξι (326) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του.

Ανακοίνωση

Περίληψη

Παράρτημα

Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση

 Σας γνωστοποιούμε ότι στη σελίδα 12 της περίληψης της ανακοίνωσης στο Κεφάλαιο «Υποβολή αιτήσεων» διορθώνεται το τηλέφωνο επικοινωνίας και το ορθό είναι το εξής : 210 – 5125732 εσωτ. 108.


ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo