Τροποποίηση Πράξεων Διοικητικού Συμβουλίου και Εκτελεστικής Επιτροπής για την ανάδειξη μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης αποτελούμενη από υπαλλήλους του Ιδρύματος καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη αυτών

Τροποποίηση Πράξεων Διοικητικού Συμβουλίου και Εκτελεστικής Επιτροπής για την ανάδειξη μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης αποτελούμενη από υπαλλήλους του Ιδρύματος καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη αυτών και συγκεκριμένα:

1) Τροποποίηση της αρίθμ. 522/2017 (ΑΔΑ:7ΓΙΖΟΡΙΑ-3Ο5) Πράξης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α με την οποία ορίσθηκαν, συλλογικά όργανα της διοίκησης, κατόπιν κληρώσεως, τριμελείς Επιτροπές Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών - αποτελεσμάτων και γνωμοδοτήσεων κατά την διάρκεια εκτέλεσης συμβάσεων προμηθειών υλικών και ειδών, που θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» έτους 2018 και μέχρι την ολοκλήρωση τους, όπως τροποποιήθηκε με την αρίθμ. 182/2018 (ΑΔΑ: ΩΛ7ΡΟΡΙΑ-ΑΡΘ) Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α. και ισχύει, ως προς την ομάδα 12 με αντικατάσταση του δεύτερου τακτικού μέλους.

2) Τροποποίηση της αρίθμ. 523/2017 (ΑΔΑ:6ΚΦΒΟΡΙΑ-3ΒΨ) Πράξης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α. με την οποία ορίζονται, συλλογικά όργανα της διοίκησης, κατόπιν κληρώσεως, τριμελείς Επιτροπές Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών - αποτελεσμάτων και γνωμοδοτήσεων κατά την διάρκεια εκτέλεσης συμβάσεων υπηρεσιών που θα εκτελεστούν σύμφωνα με  τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» έτους 2018 και μέχρι την ολοκλήρωση τους, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 183/2018  (ΑΔΑ: Ω0ΞΦΟΡΙΑ-2ΙΥ) Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α. και ισχύει, ως προς την ομάδα 7 με αντικατάσταση του πρώτου αναπληρωματικού  μέλους.

3) Τροποποίηση της αρίθμ. 395/2017 (ΑΔΑ:7Ξ7ΛΟΡΙΑ-1Β1) Πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α, με την οποία ορίστηκαν, συλλογικά όργανα της διοίκησης, κατόπιν κληρώσεως, τριμελείς Επιτροπές παρακολούθησης και παραλαβής  προμηθειών υλικών και ειδών και την σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου, που θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», αποτελούμενες από υπαλλήλους του Ιδρύματος καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη αυτών, έτους 2018, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 95/2018 (ΑΔΑ:ΩΥΕΜΟΡΙΑ-78Λ) Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α. και ισχύει, ως προς την ομάδα 5 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ" με αντικατάσταση του 3ου τακτικού μέλους και ως προς την ομάδα 18 με αντικατάσταση του 3ου αναπληρωματικού μέλους.

Το Τμήμα γραμματείας Δ.Σ. & Ε.Ε. την 9η Μαΐου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. θα διεξάγει κλήρωση, στο γραφείο του Τμήματος, για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν τις ανωτέρω Επιτροπές για την τροποποίηση των εν λόγω αποφάσεων.

Η κλήρωση για τον ορισμό των μελών, μεταξύ όλων εκείνων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής στα εν λόγω συλλογικά όργανα, θα γίνει με κάθε πρόσφορο και αξιόπιστο τρόπο που διαθέτει η οικεία Υπηρεσία, όπως με χρήση εφαρμογής Η/Υ ή με επιλογή συγκεκριμένου κλήρου.

 Ανακοίνωση


ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo