Πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός άτομου στην ειδικότητα ΠΕ Τεχνικού Ασφαλείας

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου, ενός  (1) άτομου στην ειδικότητα ΠΕ Τεχνικού Ασφαλείας για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Προστασία και Ασφάλεια Εργαζομένων» συνολικής διάρκειας έως ένα (1) έτος.

Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας

Πίνακας επιτυχόντων


ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo