ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ1-2013‏

Σας ενημερώνουμε ότι στις 17/10/2013 εκδόθηκαν και τοιχοκολλήθηκαν στο κεντρικό κατάστημα του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών καθώς και στα παραρτήματα αυτού :

στην υπ’ αριθμ. 1/2013 ανακοίνωση, για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.


ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo