Προϋπολογισμός κληροδοτήματος Οφέλτου Ι. Σκυλίτζη Οικονομικού Έτους 2016

Ο προϋπολογισμός κληροδοτήματος Οφέλτου Ι. Σκυλίτζη οικονομικού έτους 2016 έχει συνταχθεί με την αριθμ. 261/2015 πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α., ψηφισθεί με την αριθμ. 189/2015 (ΑΔΑ:6Σ9ΡΟΡΙΑ-369) πράξη Διοικητικού Συμβουλίου  του Δ.Β.Α. και εγκριθεί με την αριθμ. πρωτ. 72977/6442/07-06-2016 (ΑΔΑ:7ΘΗΩΟΡ1Κ-Σ1Θ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σύμφωνα με τον πίνακα.


ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo