Πρόσκληση για τη διάθεση εσόδων, από την περιουσία κληρονομίας Οφέλτου Ι. Σκυλίτζη

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών θα προβεί, σύμφωνα με την αρ.10141/1997 απόφαση του Εφετείου Αθηνών και με την αρ.1027466/863/Α0011/1999 Κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Υγείας και Πρόνοιας, στη διάθεση εσόδων από την περιουσία κληρονομίας Οφέλτου Ι. Σκυλίτζη που προέκυψε από το πλεόνασμα του έτους 2020, στο οικονομικό έτος 2021, σε παιδιά έκθετα και εγκαταλειμμένα από τους γονείς τους ή τέκνα που οι γονείς αδυνατούν λόγω αντικειμενικών και υποκειμενικών συνθηκών να μεριμνήσουν για αυτά.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ 2021

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΣΚΥΛΙΤΖΗ 2021 - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ


ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo