Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ1-2015)

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν εξήντα πέντε (165) ατόμων για το χρονικό διάστημα από υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 31/07/2016 για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων καθορίζεται για το χρονικό διάστημα από 11/09/2015 έως και 21/09/2015.

Ανακοίνωση

Παράρτημα

Αίτηση-Υπεύθυνση Δήλωση


ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo