Ισολογισμός κληροδοτήματος Οφέλτου Ι. Σκυλίτζη οικονομικού έτους 2016

Ο Ισολογισμός κληροδοτήματος Οφέλτου Ι. Σκυλίτζη οικονομικού έτους 2016 εγκρίθηκε με την αριθμ. 76/2017 (ΑΔΑ: 6ΕΞ5ΟΡΙΑ-ΤΦΙ) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α., σύμφωνα με τον πίνακα.


ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo