Έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού

Έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 4ου τριμήνου οικονομικού έτους 2013, με τα αποτελέσματα για την περίοδο από 01/10/2013 έως 31/12/2013, σύμφωνα με την υπ' αρίθμ. 9/2014 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α. όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 14/2014 (ΑΔΑ:ΒΙΡΥΟΡΙΑ-7ΩΕ) πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α., σύμφωνα με τους Πίνακες.


ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo