Ενημερωτικό Δελτίο

Σας γνωρίζουμε ότι στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης) www.eetaa.gr, έχουν αναρτηθεί:

Α) οι προσωρινοί πίνακες αιτήσεων δυνητικά ωφελούμενων με πλήρη και ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών, στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της περιόδου 2014-2015

Β) το έντυπο ένστασης αιτούντων - αιτουσών καθώς και οι οδηγίες υποβολής.

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι οι οριστικοί πίνακες ωφελουμένων και επιλαχουσών θα αναρτηθούν στην παραπάνω ιστοσελίδα στις 31.8.2014.


ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo