Προμήθεια: α) ξηρογραφικού χαρτιού, β) μελανιών: εκτυπωτών - φαξ - φωτοτυπικών και γ) γραφικής ύλης, για τις ανάγκες των Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, για την προμήθεια: α) ξηρογραφικού χαρτιού Α3 80 gr, ξηρογραφικού χαρτιού λευκού A4 160 gr, ξηρογραφικού χαρτιού μπεζ A4 160 gr, ξηρογραφικού χαρτιού Α4 80gr, β) μελανιών: εκτυπωτών - φαξ - φωτοτυπικών και γ) γραφικής ύλης, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, για τις ανάγκες των Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων του Δ.Β.Α. για την ανάδειξη μειοδότη - προμηθευτή, με σφραγισμένες προσφορές, έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού προσφοράς και Τιμολογίου προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής, ανά κατηγορία και ανά άρθρο κατηγορίας επί των τιμών των άρθρων, των Ενδεικτικών Προϋπολογισμών της Υπηρεσίας, προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2021, με αριθμ. πρωτ. 21916/2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007696817 2020-11-23) Διακήρυξη.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (T.E.Υ.Δ.) (ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ)

 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

decrescendo