Ανανέωση της υπηρεσίας μίσθωσης λογισμικού «Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Δημοσίων Συμβάσεων», για τις ανάγκες του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την αριθμ. 181/21-10-2020 (ΑΔΑ: ΨΤΡΓΟΡΙΑ-Σ32) Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου, θα προβεί στην ανανέωση της υπηρεσίας μίσθωσης λογισμικού «Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Δημοσίων Συμβάσεων» για τις ανάγκες του Δ.Β.Α., προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2020-2021, διάρκειας το χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης, ημερομηνία ανάρτησής της στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ, με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α., σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», (Φ.Ε.Κ. 147/Α΄/08-08-2016), όπως ισχύει και ειδικότερα το όρθρο 32 «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση», περ. γγ' «Προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας», με σφραγισμένη προσφορά, έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού Προσφοράς και Τιμολογίου Προσφοράς, υπό την προϋπόθεση οι προσφερόμενες τιμές να ευρίσκονται εντός των τιμών του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo