Υπηρεσίες καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης για την εναρμόνιση/συμμόρφωση του Δ.Β.Α. με τον νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation - GDPR) και την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην εκτέλεση υπηρεσιών καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης για την εναρμόνιση/συμμόρφωση του Δ.Β.Α. με τον νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation - GDPR) και την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με συλλογή σφραγισμένων προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού Προσφοράς και Τιμολογίου Προσφοράς και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής, επί της τιμής του άρθρου του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo