Υπηρεσίες συντήρησης του Προγράμματος Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και Διαχείρισης εγγράφων του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην εκτέλεση των υπηρεσιών συντήρησης του Προγράμματος Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και Διαχείρισης εγγράφων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, με σκοπό την εύρρυθμη λειτουργία του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης της Δ/νσης Διοικητικού - Προσωπικού και του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2018-2019, η οποία, θα γίνει με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με συλλογή σφραγισμένων προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο, έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού Προσφοράς και Τιμολογίου Προσφοράς και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά μόνο βάση τιμής, για το σύνολο των υπηρεσιών, επί της τιμής του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, υπό την προϋπόθεση, οι προσφερόμενες τιμές ανά άρθρο, να βρίσκονται εντός των τιμών των άρθρων του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo