Εκτέλεση υπηρεσιών συντήρησης εφαρμογών λογισμικού του ηλεκτρονικού αρχείου εισαχθέντων βρεφών του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την αριθμ. 384/13-12-2017 (ΑΔΑ: Ω4ΙΜΟΡΙΑ-ΥΗΥ) Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου, θα προβεί στην εκτέλεση υπηρεσιών συντήρησης εφαρμογών λογισμικού του ηλεκτρονικού αρχείου εισαχθέντων βρεφών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, για τις ανάγκες του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2018-2019, διάρκειας (1) ενός έτους από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής Σύμβασης, αρχομένης όχι νωρίτερα από την 10/03/2018, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α., σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», Φ.Ε.Κ. 147/Α΄/08-08-2016 και ειδικότερα το άρθρο 32 «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση», περ. γγ' «Προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας», με σφραγισμένη προσφορά, έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού Προσφοράς και Τιμολογίου Προσφοράς, υπό την προϋπόθεση η προσφερόμενη τιμή να ευρίσκεται εντός της τιμής του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo