Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού, μελανιών-μελανοταινιών-λοιπών αναλώσιμων, γραφικής ύλης και μηχανών γραφείου, για τις ανάγκες των Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων του Δ.Β.Α.

To Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, για την ανάδειξη μειοδότη - προμηθευτή, για την προμήθεια: α) Φωτοτυπικού Υλικού, β) Μελανιών - Μελανοταινιών - Λοιπών Αναλώσιμων, γ) Γραφικής Ύλης και δ) Μηχανών Γραφείου, για τις ανάγκες των Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, με σφραγισμένες προσφορές έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού προσφοράς και Τιμολογίου προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά μόνο βάση τιμής ανά Κατηγορία και ανά άρθρο Κατηγορίας επί των τιμών των Ενδεικτικών Προϋπολογισμών της Υπηρεσίας.To Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, για την ανάδειξη μειοδότη - προμηθευτή, για την προμήθεια: α) Φωτοτυπικού Υλικού, β) Μελανιών - Μελανοταινιών - Λοιπών Αναλώσιμων, γ) Γραφικής Ύλης και δ) Μηχανών Γραφείου, για τις ανάγκες των Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, με σφραγισμένες προσφορές έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού προσφοράς και Τιμολογίου προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά μόνο βάση τιμής ανά Κατηγορία και ανά άρθρο Κατηγορίας επί των τιμών των Ενδεικτικών Προϋπολογισμών της Υπηρεσίας.


Διακήρυξη

decrescendo