Εκτέλεση τμηματικών υπηρεσιών συντήρησης-ελέγχου και αναγόμωσης των πυροσβεστήρων που βρίσκονται σε διάφορα κτίρια του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην εκτέλεση τμηματικών υπηρεσιών συντήρησης-ελέγχου και αναγόμωσης των πυροσβεστήρων που βρίσκονται σε διάφορα κτίρια του Δ.Β.Α. προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2016-2017, με συλλογή σφραγισμένων προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού Προσφοράς και Τιμολογίου Προσφοράς και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά μόνο βάση τιμής, για το σύνολο των υπηρεσιών, επί της τιμής του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, υπό την προϋπόθεση οι προσφερόμενες τιμές ανά άρθρο να ευρίσκονται εντός των τιμών του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της υπηρεσίας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΤΕΥΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

decrescendo